Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai http://www.stnmt.gialai.gov.vn

Thông báo v/v Huỷ giấy chứng nhận QSD đất Công ty TNHH Lâm Nghiệp Tân Tiến xã Ia Dreh, huyện KrôngPa, tỉnh Gia Lai
04.04.2018


Thông báo số 139/TB-VPĐK ngày 29/3/2018 của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh V.v Huỷ giấy chứng nhận QSD đất số phát hành T 008529 do UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày/10/2003 cho Công ty TNHH Lâm Nghiệp Tân Tiến xã Ia Dreh, huyện KrôngPa, tỉnh Gia Lai.URL của bản tin này::http://www.stnmt.gialai.gov.vn/index.php?cires=News&in=viewst&sid=3769

© Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai contact: ttcnttgialai@gmail.com