Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai http://www.stnmt.gialai.gov.vn

Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện IaGrai .
09.04.2018


Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện IaGrai .URL của bản tin này::http://www.stnmt.gialai.gov.vn/index.php?cires=News&in=viewst&sid=3772

© Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai contact: ttcnttgialai@gmail.com