Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai http://www.stnmt.gialai.gov.vn

Sóc Trăng: Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu
11.04.2018

Sắp tới, tỉnh Sóc Trăng sẽ triển khai Dự án “Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu (BĐKH) cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”.Dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện.

Các đối tượng chính mà dự án hướng tới là cộng đồng dân cư, đặc biệt là người nghèo và người dân địa phương tại các khu vực chịu tác động của BĐKH; cán bộ quản lý môi trường và các tổ chức đoàn thể.

Mục tiêu của dự án này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về BĐKH và nước biển dâng để tất cả cộng đồng dân cư và các cấp chính quyền cùng nỗ lực hợp tác, đóng góp đưa ra các giải pháp thiết thực để giảm thiểu tác động của BĐKH và nước biển dâng.

Hậu quả của BĐKH sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nên cần nhận thức đúng và đầy đủ về thách thức này. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa đề cương dự án, sau đó thẩm định lại và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thực tế, ở tỉnh Sóc Trăng, hầu hết các biện pháp thích ứng với BĐKH được áp dụng hiện tại được rút từ chính kinh nghiệm của người dân nên còn mang tính bị động và chưa phát huy hiệu quả.


URL của bản tin này::http://www.stnmt.gialai.gov.vn/index.php?cires=News&in=viewst&sid=3779

© Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai contact: ttcnttgialai@gmail.com