Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai http://www.stnmt.gialai.gov.vn

Hà Nội quy định về quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn
01.06.2018

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND, Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố.

Quyết định nêu rõ, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn, ngăn chặn hành vi xâm hại công trình khí tượng thủy văn thì được khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại đến công trình và hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn, vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm quản lý gây thiệt hại đến công trình khí tượng thủy văn thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp cùng với các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã; có nhu cầu lập trạm, phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng để khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo mục đích riêng phải đăng ký đưa vào kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng của thành phố.


URL của bản tin này::http://www.stnmt.gialai.gov.vn/index.php?cires=News&in=viewst&sid=3927

© Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai contact: ttcnttgialai@gmail.com