Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai http://www.stnmt.gialai.gov.vn

Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc cho Công ty cổ phần xây dựng và quản lý sữa chữa cầu đường Gia Lai thuê đất để sử dụng vào mục đích Văn phòng là
04.06.2018


Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc cho Công ty cổ phần xây dựng và quản lý sữa chữa cầu đường Gia Lai thuê đất để sử dụng vào mục đích Văn phòng làm việc Hạt quản lý đường bộ Phú Thiện tại huyện Phú Thiện.URL của bản tin này::http://www.stnmt.gialai.gov.vn/index.php?cires=News&in=viewst&sid=3936

© Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai contact: ttcnttgialai@gmail.com