Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai http://www.stnmt.gialai.gov.vn

Thông báo số 145a/Tb-CCBVMT ngày 06/6/2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường
12.06.2018


Thông báo số 145a/Tb-CCBVMT ngày  06/6/2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường URL của bản tin này::http://www.stnmt.gialai.gov.vn/index.php?cires=News&in=viewst&sid=3957

© Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai contact: ttcnttgialai@gmail.com