Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai http://www.stnmt.gialai.gov.vn

Thông báo số 02/TB-HĐ ngày 12/6/2018 của Hội đồng phát triển quỹ đất và GS việc đấu gía QSD đất huyện Chư Prông V/v Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
12.06.2018

Thời gian Từ ngày 12/6/2018 đến 8h ngày 05/7/2018

Thông báo số 02/TB-HĐ ngày 12/6/2018 của Hội đồng phát triển quỹ đất và GS việc đấu gía QSD đất huyện Chư Prông V/v Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.URL của bản tin này::http://www.stnmt.gialai.gov.vn/index.php?cires=News&in=viewst&sid=3961

© Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai contact: ttcnttgialai@gmail.com